Rehamax

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Postanowienia ogólne

 § 1

1.Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Monika Korfanty Rehamax, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 2.Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Monika Korfanty Rehamax , warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Monika Korfanty Rehamax, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu. 3.W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2

Definicje użyte w regulaminie

1.Regulamin – oznacza niniejszy dokument. 2. Monika Korfanty Rehamax – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 117 w Krynicy Zdroju, NIP: 7342694529, REGON: 121492920, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.12/00215/2012, adres e-mail: biuro@rehamax.com.pl. 3.Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez Monika Korfanty Rehamax, prowadzona z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy. Usługi szkoleniowe dostępne są dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie, spełnia wymogi formalne uczestniczenia w szkoleniu. 4.Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Monika Korfanty REHAMAX może zawrzeć umowę indywidualną. 5.Uczestnik – Uczestnik – osoba, która sama zgłosiła się na szkolenie lub osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Firmę i która jest fizjoterapeutą (licencjat, magister lub technik), studentem fizjoterapii, lekarzem, osteopatą, technikiem masażystą i może to potwierdzić stosownym dokumentem lub która reprezentuje zawód i może to potwierdzić stosownym dokumentem wskazany w opisie szkolenia jako dopuszczony do udziału w danym szkoleniu.  6.Zgłoszenie – fakt przesłania przez Zamawiającego/Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, znajdującego się na stronie www.rehamax.com.pl. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego/Uczestnika do udziału uczestnika w szkoleniu oraz do zapłaty za szkolenie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  7.Formularz zgłoszenia – dokument wypełniony on-line na stronie www.rehamax.com.pl w celu zgłoszenia udziału swojego/uczestnika/ów w szkoleniu. Skuteczne przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się Zamawiającego/Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  8.Potwierdzenie udziału – informacja, która przesyłana jest drogą elektroniczna przez Firmę Monika Korfanty REHAMAX do Zamawiającego/Uczestnika w odpowiedzi na zgłoszenie. Przesłanie potwierdzenia udziału jest jednocześnie potwierdzeniem faktu otrzymania opłaty rezerwacyjnej (zwanej dalej opłatą) przez Firmę.  9.Umowa o świadczenie usług – zespół oświadczeń woli, składanych przez Firmę i Zamawiającego/Uczestnika, w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie, wyczerpujący istotne postanowienia tego rodzaju czynności prawnej. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się przesłanie Zamawiającemu/Uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniu.  10.W przypadku, jeżeli Uczestnik jest konsumentem, wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu otrzyma informacje sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z dnia 2014.06.24) w formie elektronicznej (pliku PDF) wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na co Uczestnik wyraża zgodę, wysyłając formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie również dostępny na stronie www.rehamax.com.pl.  11.Oferta – propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Monika Korfanty REHAMAX w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń. 12. Dyplom ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, który otrzymuje Uczestnik na po zakończeniu szkolenia. 13.Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3

Zobowiązania Stron Umowy

1.Firma zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego/Uczestnika szkolenie w zakresie określonym w opisie szkolenia oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  2.Firma zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie zopisem danego szkolenia, zamieszczonym na stroniewww.rehamax.com.pl.  3.Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest przed wypełnieniem formularza zgłoszenia zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować. 4.Zamawiający/Uczestnik winien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Warunki zgłoszenia/Warunki udziału w szkoleniu.

1.Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionego i przesłanego formularza zgłoszenia on-line na stronie www.rehamax.com.pl.  2. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulamin i akceptuje jego postanowienia. 3.W formularzu zgłoszenia Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do  podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e- mail, nr telefonu, w przypadku gdy Zamawiający/Uczestnik będzie przedsiębiorcą, dodatkowo:  nazwę firmy, adres, numer NIP. 4.W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia Zamawiający/Uczestnik otrzyma informację o sposobie płatności opłaty.    5.Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty, o której mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Organizatora o sposobie płatności opłaty. Za uiszczenie opłaty w terminie uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora.  6.Brak wpłaty opłaty w terminie spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia Zamawiającego/Uczestnika.  7.W przypadku szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność wpłaty opłat.  8.Na podstawie otrzymanego i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia i po wpłaceniu opłaty, Zamawiającemu/Uczestnikowi wysłane zostanie potwierdzenie udziału w szkoleniu, nie później niż 4 dni robocze po otrzymaniu formularza zamówienia i po wpłacie opłaty.  9.Monika Korfanty REHAMAX zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty lub osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec Firmy.

§ 5

 Płatność za szkolenie

1.W zamian za przeprowadzenie Szkolenia (lub gotowość jego przeprowadzenia), Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie określone w opisie szkolenia, zwane dalej „ceną za szkolenie” lub „ceną”.  2.Całkowita cena za szkolenie winna być uiszczona najpóźniej na 21 dni przed dniem szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora.  3.Podstawą udziału Uczestnika w szkoleniu jest terminowe uregulowanie całej ceny za szkolenie 4.Niedokonanie wpłaty pozostałej ceny za szkolenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym szkoleniu i uznane będzie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Uczestnika z jego winy. W takiej sytuacji Organizator uprawiony będzie do zatrzymania opłaty, chyba że Uczestnik będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  5.Zamawiający/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez jego podpisu. 6.Cena za szkolenie obejmuje udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe, korzystanie z udostępnionego przez Organizatora mienia (np. stoły terapeutyczne, sprzęt rehabilitacyjny).

§ 6

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

1.Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu  na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej. 2.Rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail biuro@rehamax.com.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Forma  pisemna umożliwia wykazanie złożenia oświadczenia oraz pozwala na prawidłowe obliczenie terminów do zwrotów wzajemnych świadczeń. Oświadczenie o rezygnacji, odstąpieniu powinno zawierać informację o osobie składającej to oświadczenie, wskazanie danych Uczestnika szkolenia (jeśli osobą składającą takie oświadczenie jest inny podmiot aniżeli Uczestnik szkolenia), datę i miejsce szkolenia i nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu opłaty rezerwacyjnej (jeśli podlega zwrotowi).  3.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu : a. gdy Monika Korfanty REHAMAX otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 60 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;  b. gdy Monika Korfanty REHAMAX otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie pomiędzy 60  a 21 dniem przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu; c. gdy Monika Korfanty REHAMAX otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. d. gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Monika Korfanty REHAMAX przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. 4.Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Monika Korfanty REHAMAX niezwłocznie, najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego zgłoszenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

§ 7

Realizacja i przebieg szkolenia

1.Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Monika Korfanty REHAMAX oraz zawartych w zamówieniu lub umowie. 2.Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w opisie, zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora lub przesłana będzie Zamawiającemu/Uczestnikowi po dniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. 3.Monika Korfanty REHAMAX zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także jego agendy. Zmiany nie mogą dotyczyć: rodzaju i programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia. Poinformowanie Zamawiającego/Uczestnika o zmianach, o których mowa w zdaniu 1 i 2 niniejszego ustępu nie może stanowić przyczyny rezygnacji ze szkolenia. 4.Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione. 5.Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności. 6.Do obowiązków Monika Korfanty REHAMAX należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia. 7.Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej. 8.Monika Korfanty REHAMAX dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką. 9.Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu. 10.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed dniem szkolenia, w przypadku małej liczby uczestników. Organizator samodzielnie uznaje, czy daną liczbę uczestników uzna za zbyt małą. W takim przypadku, opłaty wpłacone przez Zamawiającego/Uczestników podlegają zwrotowi, chyba że wskazany zostanie inny termin szkolenia, a Zamawiający /Uczestnik niezwłocznie zdecyduje o swoim uczestnictwie na tym szkoleniu. W takim przypadku wszystkie wpłaty zostaną przeksięgowane na poczet nowego szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia będzie traktowana jako oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.  11.O zmianach dotyczących szkolenia Organizator informował będzie Zamawiającego/Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przy zgłoszeniu adres mailowy. 12.W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób na szkolenie, niż przewiduje Organizator, tworzona jest lista rezerwowa. Osoby wpisywane są na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że osoby korzystające z dofinansowania na szkolenie z programów z Urzędu pracy, czy programów wykorzystujących środki unijne korzystają z pierwszeństwa. Od osób wpisanych na listę rezerwową nie pobiera się opłaty rezerwacyjnej. 13.Nieobecność w danym dniu szkolenia, czy jego skrócenie przez Uczestnika (np. późniejsze przyjście lub wcześniejsze wyjście) winna być zgłoszona Organizatorowi drogą elektroniczną i to w dniu nieobecności czy skrócenia dnia szkolenia przez Uczestnika.

§ 8

Materiały szkoleniowe. Prawa autorskie.

1.Zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody. 2.Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Monika Korfanty REHAMAX można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Monika Korfanty REHAMAX nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia. 3.Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Monika Korfanty REHAMAX.

§ 9

Dane osobowe

Zamawiający/ Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, a Organizator zobowiązuje się chronić przekazane dane osobowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Organizator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych zamawiających/uczestników podmiotom trzecim, chyba, że jest to podmiot świadczący usługi na rzecz Organizatora, a Organizator zobowiązał ten podmiot do zapewnienia ochrony przekazanych danych, a przekazanie tych danych jest niezbędne do pełnego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego/uczestnika (np. wystawienie certyfikatu). Z zastrzeżeniem zd. 1, wszelkie dane osobowe podane przez Zamawiającego/uczestnika (m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e- mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy stronami oraz do wykonania umowy. Uczestnik zostanie poinformowany przy zawarciu umowy o świadczenie usług szkoleniowych o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz innych uprawnieniach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –RODO. Organizator oświadcza, że dokument p.t. „Polityka bezpieczeństwa” jest do wglądu w siedzibie Organizatora.

§ 10

Prawa stron 

1.Monika Korfanty REHAMAX zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów: – adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy – prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz wszystkich uczestników szkolenia, – w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Monika Korfanty REHAMAX – zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy. 2.Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów: – uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia, – uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach, – uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad, – uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność, – uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia, – zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 11

Pozostałe warunki.

1.Szczególne warunki udziału w szkoleniu dla osób korzystających z dofinansowania (KFS, BUR). Ustala się, że dla Uczestników szkolenia korzystających z dofinansowania do szkoleń  zasady udziału takich osób w szkoleniu ustalane są/mogą być ustalane indywidualnie lub na podstawie postanowień Regulaminu. 2.Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest podpisanie oświadczeń o stanie zdrowia i zgodzie na wykorzystanie ciała/ organizmu podczas szkolenia. Druk oświadczenia zostanie Uczestnikom przekazany i winien zostać przez Uczestników podpisany, najpóźniej w chwili rozpoczęcia szkolenia. Brak zgody Uczestnika na złożenie w/w oświadczeń jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń w stosunku do Organizatora za szkody na osobie, powstałe w związku ze szkoleniem. 3.Uczestniczki-kobiety będące w ciąży winny informować o swoim stanie najpóźniej na 30 dni przed Szkoleniem, o ile fakt ten może mieć wpływ na sposób uczestniczenia Uczestniczki w szkoleniu. Nieuczestniczenie takiej uczestniczki w jakiejkolwiek formie w szkoleniu (np. wykonywanie określonych ćwiczeń) nie upoważnia jej do żądania zwrotu kosztów szkolenia. Niepoinformowanie Organizatora o fakcie bycia w ciąży wyłącza jego odpowiedzialność za jakikolwiek rozstrój zdrowia wywołany przez uczestnictwo w szkoleniu. Nieprzedłożenie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu oznacza że Uczestniczka bierze udział w szkoleniu wyłącznie na własną odpowiedzialność.  W przypadku szkoleń, w których ciąża stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do uczestniczenia w szkoleniu Uczestniczki-kobiety będące w ciąży nie będą mogły rozpocząć szkolenia lub go kontynuować. Informacja o ciąży jako stanie uniemożliwiającym uczestnictwo w danym szkoleniu zostanie przekazana  osobie zgłaszającej się na szkolenie na etapie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie. Sytuacja, kiedy Uczestniczka-kobieta będąca w ciąży poinformuje Organizatora szkolenia o swoim stanie w trakcie trwającego szkolenia, nie stanowi   podstawy do zwolnienia  jej z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za udział w szkoleniu, jeśli do tej pory nie została ona uiszczona oraz skutkuje brakiem możliwości kontynuacji szkolenia przez Uczestniczkę. Organizator nie ma obowiązku wyznaczenia nowego terminu kontynuacji szkolenia dla tej Uczestniczki. 4.Organizator oświadcza, a Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez Organizatora podczas szkolenia do używania przez Uczestnika pomoce dydaktyczne  stanowią własność Organizatora, a Organizator oświadcza, że  są one sprawne i nadają się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad prawidłowego używania/obsługi udostępnionego sprzętu. 5.Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody przez siebie spowodowane tak w mieniu Organizatora, jak i w mieniu osób trzecich, w szczególności uszkodzenie, czy zniszczenie, jak również utratę elementów wyposażenia sal, czy innego mienia ruchomego. 6.Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług szkoleniowych ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wydalenia Uczestnika szkolenia ze szkolenia, w przypadku rażącego naruszania postanowień regulaminu, norm społecznych, obyczajowych, ogólnie przyjętych norm współżycia, w szczególności w przypadku uczestniczenia w szkoleniu przez osobę znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Zawierając umowę z Organizatorem Uczestnik wyraża zgodę na poddanie go badaniom na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Odmowa poddania się badaniu na obecność alkoholu skutkuje uznaniem, że naruszył on postanowienia niniejszego regulaminu i Organizator zachowuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i wydalenie go ze szkolenia. Organizator zachowuje prawo do zatrzymania i/lub żądania zapłaty za szkolenie.

§ 12

Postępowanie reklamacyjne

1.Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację, którą należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Monika Korfanty REHAMAX w terminie 7 (siedmiu) dni od realizacji szkolenia lub w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jedne dzień od ostatniego dnia szkoleniowego. 2.Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres. 3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: – dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy, – wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji, – propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Monika Korfanty REHAMAX. 4.Monika Korfanty REHAMAX rozpozna reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres. 5.Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Monika Korfanty REHAMAX może odmówić jej uwzględnienia. 6.W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Monika Korfanty REHAMAX może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia: – obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 25%, – rabat w wysokości nie przekraczającej 25% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Monika Korfanty REHAMAX.

§ 13

Zmiany regulaminu

1.Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

2.Zamawiającego/Uczestnika obowiązuje Regulamin o treści aktualnej na dzień wysłania przez Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.rehamax.com.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony. 2.Wszelkie spory wynikłe strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.

Opracowanie niniejsze stanowi własność przedsiębiorcy Monika Korfanty REHAMAX i chronione jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1191).