1. Szkolenie ma na celu propagowanie nowoczesnych metod stosowanych w fizjoterapii.
 2. Organizatorem szkolenia jest firma REHAMAX Monika Korfanty.
 3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia wymogi formalne, złoży w wymaganym terminie właściwie wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłaci odpowiednią kwotę.
 4. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.
 5. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.
 6. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata należności za szkolenie stanowią rezerwację miejsca na kursie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie na dwa miesiące przed rozpoczęciem szkolenia cała wpłata podlega zwrotowi. Gdy rezygnacja nastąpi w okresie pomiędzy drugim miesiącem a trzecim tygodniem przed rozpoczęciem kursu zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. W okresie krótszym niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.
 8. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi zgłaszający się jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych e-mailem. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem.
 9. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Precyzyjny plan zajęć zostanie przesłany uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie otrzymają certyfikatów.
 10. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez REHAMAX Monika Korfanty zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w podanym niżej zakresie: - niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, - niezbędnych do realizacji szkolenia..
 11. Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe
 12. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.
 13. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia napoi i przekąsek podczas trwania kursu.
 14. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.