KURS PRZEZNACZONY DLA LEKARZY, MAGISTRÓW FIZJOTERAPII, LICENCJATÓW FIZJOTERAPII

KURS C

14-17 października 2021 r.

Miejsce: Rzeszów

Organizator : Monika Korfanty tel. 512 22 04 94

Ogólne założenia metody McKenziego

Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenzie w latach pięćdziesiątych i obecnie jest najpopularniejszym sposobem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa w krajach Europy Zachodniej, USA oraz Nowej Zelandii.

Od innych metod fizjoterapii różni się własnym, oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu oraz zupełnie innym podejściem leczniczym.

Badanie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz kończyn.

Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby.

Kolejnym etapem jest badanie oparte na znajomości wzorów bólowych czyli charakterystycznej topografii objawów oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania.

Taki sposób diagnozowania pozwala w wielu wypadkach znacznie wcześniej zidentyfikować źródło dolegliwości, niż mogą to zrobić skomplikowane drogie badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). Badanie przeprowadzone metodą McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy do jednego z zespołów klinicznych, wchodzących w układ autorskiego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa.

Dla każdego z zespołów autor zaleca odrębny sposób leczenia, nastawiony na eliminację przyczyn. W około 90% przypadków sprleawcą kłopotów z kręgosłupem jest uszkodzony krążek międzykręgowy. Wewnętrzne elementy uszkodzonego dysku mają skłonność do przemieszczania się z każdym ruchem bądź zmianą pozycji ciała. Badanie metodą McKenziego pozwala ustalić kierunek przemieszczania uszkodzonych tkanek, więc terapeuta może ustalić, jakim ruchem ciała chory ma wprowadzić na swoje miejsce przemieszczone, uszkodzone tkanki krążka. Pacjent czynnie, ruchem wykonywanym samodzielnie albo z pomocą terapeuty, koryguje zaburzenia struktury uszkodzonego dysku, uzyskując jednocześnie szybkie zmniejszenie lub całkowitą eliminację bólu.

Jeśli przyczyną bólu nie jest uszkodzony dysk lecz utrata elastyczności i prawidłowej ruchomości kręgosłupa (najczęściej spowodowana siedzącym trybem życia i zbyt jednostajnymi pozycjami w życiu codziennym) – wówczas leczenie przyczynowe polega na stopniowym usuwaniu istniejących ograniczeń ruchomości. Istnieje też pewna grupa pacjentów, u których badanie kręgosłupa nie ujawnia żadnych nieprawidłowości z wyjątkiem błędnego nawyku postawy. W ich przypadku eliminacja przyczyny bólu polega na dokładnej edukacji w zakresie korekcji postawy.

Kurs podstawowy składa się z pięciu części, podzielonych okresami praktyki klinicznej, umożliwiających gromadzenie praktycznych doświadczeń. Całość trwa co najmniej 14 miesięcy i kończy się Egzaminem Uwierzytelniającym. Po jego pomyślnym złożeniu otrzymuje się prawo do używania tytułu Terapeuty Uwierzytelnionego (Certyfikowanego) Międzynarodowego Instytutu McKenziego oraz stosowny certyfikat honorowany na całym świecie.

Kurs A – odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Celem szkolenia będzie przedstawienia zastosowania Metody Mechanicznego Diagnozowania i Terapii ( metody McKenziego) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Każda z głównych części, na które podzielono kurs, ma swoje specyficzne cele edukacyjne. Celem tej części kursu jest umożliwienie uczestnikowi nabycia wiedzy i umiejętności stanowiących podstawę do dalszego rozwoju jego możliwości w zakresie zastosowania przedstawionych zasad koncepcj. W następstwie uważnego uczestnictwa w zajęciach i ukończenia kursu uczestnicy będą w stanie: 1. Właściwie stosować Metodę Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego. 2. Różnicować objawy wyodrębnionych przez McKenziego zespołów klinicznych (strukturalnego, dysfunkcyjnego, posturalnego) oraz innych schorzeń kręgosłupa, zapewniając pacjentowi właściwe schematy postępowania terapeutycznego w przypadku każdego z zespołów. 3. Identyfikować przypadki, w których dla uporania się z objawami konieczne jest zastosowanie zewnętrznej siły terapeutycznej zgodnie z koncepcją „progresji siły” McKenziego. 4. Pomagać pacjentom w opracowywaniu i samodzielnym wprowadzaniu w czyn procesów terapeutycznych, służących realizacji celów związanych z leczeniem. Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników, jako element niezbędny do pracy w medycznych zespołach interdyscyplinarnych. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przekłada się pozytywnie na proces leczenia i zdrowie pacjenta


Kurs B – odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

Moduł B to druga cześć kursu podstawowego, która powraca do koncepcji z części pierwszej i za pomocą demonstracji na pacjentach, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność tych samych technik w odniesieniu do szyjnej i piersiowej części kręgosłupa. Prezentowana jest również diagnostyka różnicowa problemów związanych z odcinkiem piersiowym i szyjnym, a także objawów specyficznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa. W następstwie uważnego uczestnictwa w zajęciach i ukończenia kursu uczestnicy będą w stanie: 1. Właściwie stosować Metodę Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego. 2. Różnicować objawy wyodrębnionych przez McKenziego zespołów klinicznych (strukturalnego, dysfunkcyjnego, posturalnego) oraz innych schorzeń kręgosłupa, zapewniając pacjentowi właściwe schematy postępowania terapeutycznego w przypadku każdego z zespołów. 3. Identyfikować przypadki, w których dla uporania się z objawami konieczne jest zastosowanie zewnętrznej siły terapeutycznej zgodnie z koncepcją „progresji siły” McKenziego. 4. Pomagać pacjentom w opracowywaniu i samodzielnym wprowadzaniu w czyn procesów terapeutycznych, służących realizacji celów związanych z leczeniem. Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników, jako element niezbędny do pracy w medycznych zespołach interdyscyplinarnych. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przekłada się pozytywnie na proces leczenia i zdrowie pacjenta.


KURS C - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia - Kręgosłup Lędźwiowy (Kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna dolna)

Moduł C to trzecia cześć kursu podstawowego, która powraca do koncepcji z części pierwszej i drugiej i za pomocą demonstracji na pacjentach, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność technik w odniesieniu do lędźwiowej części kręgosłupa i kończyny dolnej. Uczestnik nabywa umiejętność praktycznego rozwiązywaniu problemów i klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa oraz umiejętność stosowania podstawowych technik manualnych. Celem jest również nabycie umiejętności prowadzenia diagnozy pacjentów z objawami ze strony kończyny dolnej i opracowania programu leczenia tych zaburzeń. W następstwie uważnego uczestnictwa w zajęciach i ukończenia kursu uczestnicy będą w stanie: 1. Właściwie stosować Metodę Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego. 2. Różnicować objawy wyodrębnionych przez McKenziego zespołów klinicznych (strukturalnego, dysfunkcyjnego, posturalnego) oraz innych schorzeń kręgosłupa, zapewniając pacjentowi właściwe schematy postępowania terapeutycznego w przypadku każdego z zespołów. 3. Identyfikować przypadki, w których dla uporania się z objawami konieczne jest zastosowanie zewnętrznej siły terapeutycznej zgodnie z koncepcją „progresji siły” McKenziego. 4. Pomagać pacjentom w opracowywaniu i samodzielnym wprowadzaniu w czyn procesów terapeutycznych, służących realizacji celów związanych z leczeniem. Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników, jako element niezbędny do pracy w medycznych zespołach interdyscyplinarnych. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przekłada się pozytywnie na proces leczenia i zdrowie pacjenta.


KURS D - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy (Kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna górna)

Moduł D to CZWARTA cześć kursu podstawowego, która powraca do koncepcji z części poprzednich i za pomocą demonstracji na pacjentach, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność technik w odniesieniu do szyjnej części kręgosłupa i kończyny górnej. Uczestnik nabywa umiejętność praktycznego rozwiązywaniu problemów i klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa oraz umiejętność stosowania podstawowych technik manualnych. Celem jest również nabycie umiejętności prowadzenia diagnozy pacjentów z objawami ze strony kończyny górnej i opracowania programu leczenia tych zaburzeń. W następstwie uważnego uczestnictwa w zajęciach i ukończenia kursu uczestnicy będą w stanie: 1. Właściwie stosować Metodę Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego. 2. Różnicować objawy wyodrębnionych przez McKenziego zespołów klinicznych (strukturalnego, dysfunkcyjnego, posturalnego) oraz innych schorzeń kręgosłupa, zapewniając pacjentowi właściwe schematy postępowania terapeutycznego w przypadku każdego z zespołów. 3. Identyfikować przypadki, w których dla uporania się z objawami konieczne jest zastosowanie zewnętrznej siły terapeutycznej zgodnie z koncepcją „progresji siły” McKenziego. 4. Pomagać pacjentom w opracowywaniu i samodzielnym wprowadzaniu w czyn procesów terapeutycznych, służących realizacji celów związanych z leczeniem. Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników, jako element niezbędny do pracy w medycznych zespołach interdyscyplinarnych. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przekłada się pozytywnie na proces leczenia i zdrowie pacjenta.

Minimalne przerwy pomiędzy poszczególnymi kursami programu podstawowego

Część B - cztery miesiące po kursie A Część C - sześć miesięcy po kursie  B Część D - sześć miesięcy po kursie C

Maksymalna przerwa między dwoma kurssami nie może przekroczyć dwóch lat. W przypadku przekroczenia limitu dwóch lat wymagane jest powtórzenie kursu.

Punkty edukacyjne dla lekarzy

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 88/KKM/08/P-V z dnia 18.04.08 i uchwałą nr 112/KKM/08/P-V z dnia 16.06.2008 r. Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej Stowarzyszenie Instytut McKenziego Polska spełnia warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z siedzibą Instytutu (Poznań, ul. Strzecha 36) mocą uchwały 668/2008 z dnia 16.05.2008r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu Stowarzyszenie Instytut McKenziego Polska wpisany został do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, pod nr 63-000030-001-0001 i ma możliwość przyznawania punktów edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2004 (Dziennik Ustaw nr 231, poz. 2326) w ilości 1 godzina = 1 punkt edukacyjny.

Za poszczególne kursy można uzyskać następującą ilość punktów:

  • Kurs A – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych
  • Kurs B – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych
  • Kurs C - 28 godzin - 28 punktów edukacyjnych
  • Kurs D - 28 godzin - 28 punktów edukacyjnych

Prowadzący : Instytut McKenziego Polska. Miejsce kursu: Rzeszów

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Instytut McKenziego Polska
Terminy szkolenia:2021-10-14 - 2021-10-17
Cena:1990 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

16-19 grudnia 2021
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego kurs D/Rzeszów 2021