Rehamax

Jak otrzymać dofinansowanie na szkolenie?

Osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach mogą odbyć różnorodne zajęcia z dofinansowaniem. Pracodawcy zatrudniający do 250 osób, mogą ubiegać się o refundowane kursy dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, rehabilitantów itd. W celu poszerzenia ich kompetencji zawodowych.

Krajowe Fundusze Szkoleniowe

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kursów dla fizjoterapeutów i pracowników zajmujących się m.in. rehabilitacją, leczeniem i masażem mogą uzyskać fundusze z KFS. Z tego dofinansowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący firmę na terenie Polskie, ale świadczenie może być również przyznane urzędom i fundacjom. Pracodawcom mogą przysługiwać środki z KFS na kursy pracownicze w wysokości zazwyczaj 80% kosztów szkolenia, aczkolwiek kwoty różnią się w zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) refundacja może wynieść do 100%. Pracodawcy przysługuje również dofinansowany kurs, który będzie ukierunkowany na jego działalność. W celu uzyskania np. refundacji na szkolenia dla fizjoterapeutów należy najpierw zgłosić chęć otrzymania środków w Urzędzie Pracy – drogą elektroniczną lub osobiście. Wymagane będzie przedstawienie szkolenia i celów, a także zobowiązanie do ukończenia kursu (w innym przypadku środki muszą zostać zwrócone). Całość refundacji środkami z KFS nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika warsztatów.

Europejski Fundusz Społeczny

Kolejnym sposobem na dofinansowanie szkolenia dla fizjoterapeutów jest złożenie wniosku w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków dla pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę zlecenie, jak i umowę o pracę.. Wysokość refundacji zależna jest od województwa, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Oferowane przez nas warsztaty fizjoterapeutyczne znajdują się w powyżej wymienione bazie. Dokładne linki przekierowujące umieszczamy pod tym tekstem.


Baza Usług Rozwojowych

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia pozyskanie dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Przysługuje przedsiębiorcom z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniających do 250 pracowników). Upoważnieni do korzystania z dofinansowania są samozatrudnieni na działalności gospodarczej, właściciele i pracownicy. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę zlecenie jak i umowę o pracę (wymogi różnią się w zależności od województwa). Wartość dofinansowania zależna jest od województwa, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny szkolenia!

Jak otrzymać dofinansowanie z BUR na szkolenie?

1. Zarejestruj się w BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register i wybierz odpowiednie szkolenie z naszej oferty: https://uslugirozwojowe.parp.g...

2. Wybierz operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator obsługuje konkretne województwo lub jego części. Regulaminy i procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie 

3. Podpisz Umowę wsparcia z operatorem. 

4. Zapisz się na szkolenie i po udziale w szkoleniu wypełnij ankietę oceniającą (w BUR). 

5. Przedstaw operatorowi dokumenty rozliczeniowe.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dofinansowań z Bazy Usług Rozwojowych  w danym województwie można znaleźć na stronie Operatora czyli instytucji przyznającej dofinansowanie.


Uwaga!
Województwo mazowieckie i pomorskie zostały wyłączone z możliwości starania się o dofinansowanie z BUR.

Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą samego pracodawcy.

Komu przysługuje wsparcie? 

 Przysługuje każdej jednostce organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,     a także każdej osobie fizycznej, jeśli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma tu znaczenia rodzaj umowy o pracę, ani wymiar czasu pracy.

Na co może przeznaczyć otrzymane środki?

 Środki można przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

- dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia - dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia - dofinansowanie nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak otrzymać dofinansowanie z KFS na szkolenie?

1.Wybierz odpowiadające Twoim potrzebom szkolenie z naszej oferty https://rehamax.com.pl/kursy 

2. Zweryfikuj termin składania wniosków, pobierz właściwą dokumentację ze strony Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalnośc. Dane PUP możesz sprawdzić tutaj: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu 

3. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wsparcia w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, nasz adres: biuro@rehamax.com.pl 

4. Złoż wniosek w PUP i poczekaj na decyzję o przyznaniu środków, która zapadnie w ciągu 30 dni.

5. Poinformuj nas o decyzji PUP. 6. Zrealizuj szkolenie. Odbierz od nas dokumentację szkoleniową i fakturę potrzebne  do otrzymania refundacji z urzędu pracy.


Firma REHAMAX spełnia wszystkie wymogi określone dla realizatorów szkoleń z dofinansowaniem KFS:


Realizator kształcenia:

Monika Korfanty REHAMAX 

Adres siedziby: ul.Pułaskiego 117, 33-380 Krynica Zdrój

Nr telefonu: 512 220 494, adres e-mail: biuro@rehamax.com.pl 

NIP: 7372694529 REGON: 121492920

Dokument, na podstawie którego instytucja prowadzi pozaszkolne formy kształcenia: Wpis do RiS – prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nr 2.12/00215/2012 z dn. 27.12.2012;

PKD: 85.59.B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 85.60.Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Certyfikat jakości usług: MSUES

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia i uzyskanie kwalifikacji: certyfikat ukończenia kursu wg własnego wzoru

Pożyczki na kształcenie:

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Pożyczkę można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych. 

  • Pożyczka jest nieoprocentowana, nie ma żadnych dodatkowych kosztów (brak prowizji, opłat wstępnych itp.).
  • Spłata dokonywana jest w równych, miesięcznych ratach.
  • Długość okresu spłaty wynosi od 12 do 36 miesięcy.
  • Po spełnieniu wszystkich warunków możliwe jest umorzenie 20-25 % kwoty pożyczki.
  • Maksymalna wartość pożyczki to 30 tysięcy złotych, które może stanowić 100 % kosztu szkolenia.
  • Otwarcie naboru wniosków: 4 styczeń 2023, godzina 9.00.

Jak wnioskować?

Wnioski o pomoc należy składać za pomocą systemu wnioskowania online

Aktualne nabory wniosków umieszczane są na stronie projektu.https://inwestujwrozwoj.pl/